Deklaracja Dostępności

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Skoroszycach ul. Braterstwa Broni 9, 48-320 Skoroszyce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Skoroszycach .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Skoroszycach jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej:

1. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

2. Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

3. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

4. Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

5. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny - raport oceniający).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

Żądanie powinno zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Aby wejść do budynku szkoły trzeba pokonać progi, brak podjazdu, drzwi wejściowe otwierane ręcznie.

2. Budynek jest trzypoziomowy, brak windy, są schody do pokonania na piętra.

3. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.

4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

5. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz.

6. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne