Oświadczenia


OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLA W SKOROSZYCACH

Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała mojego dziecka

Oświadczam, że:

 1. Moje dziecko………………………………………….. jest zdrowe i nie wykazuje jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę. Nie ma kataru, kaszlu ,gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
 2. W domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji domowej.
 3. Celem zapewnienia szybkiej komunikacji z przedszkolem podaję dane kontaktowe………………………………………………………………………………………….
 4. Jestem świadomy czynników ryzyka w związku z COVID – 19, w szczególności związanych z przebywaniem w jednym pomieszczeniu zwiększonej liczby osób w jednym czasie. Rozumiem i podejmuję ryzyko zakażenia oraz wystąpienia powikłań choroby COVID – 19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków rodziny.
 5. Odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do Przedszkola w Skoroszycach, wiążącą się z możliwością narażenia na zakażenie  COVID - 19 jest po mojej stronie.
 6. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek, jedzenia, picia ani innych przedmiotów z zewnątrz.

Przyjmuję do wiadomości:

 1. Konieczność dostosowania i akceptację procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby COVID – 19 w Przedszkolu w Skoroszycach oraz procedury bezpieczeństwa dotyczącej zapobiegania i przeciwdziałania COVID -19 wśród dzieci, rodziców i pracowników Przedszkola w Skoroszycach w trakcie prowadzonych zajęć w przedszkolu.
 2. Konieczność pilnego odebrania dziecka z przedszkola w przypadku pojawienia się u niego objawów choroby np. gorączki , kaszlu, kataru
 3. Konieczność zaopatrzenia dziecka, które ukończyło 4, rok życia w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola.

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej  z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) przedszkole/ szkoła z oddziałami przedszkolnymi jest administratorem danych osobowych.

..........................................                                                                               ..........................................

    (data czytelny  podpis matki)                                                                               (data czytelny  podpis ojca)

 

 

Plik do pobrania:  OŚWIADCZENIE RODZICÓW PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLA W SKPOROSZYCACH

OŚWIADCZENIE

 

Ja ………………………………………………………………………………………………………………………..

                                        ( Imię nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna)

 

będący/a rodzicem/ prawnym opiekunem……………………………………………………………

                                                 ( imię nazwisko dziecka)

Oświadczam, że*:

 • Jestem pracownikiem systemu ochrony zdrowia
 • Jestem pracownikiem służb mundurowych
 • Jestem pracownikiem handlu
 • Jestem pracownikiem przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

 

 

…………………………………………………………………………………

(data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

*właściwe podkreślić

Plik do pobrania:  OŚWIADCZENIE DLA RODZICA

 

 

 

 • Data aktualizacji: 2023-06-05 09:42
 • |
 • Licznik odwiedzin: 2 059 247