Procedury


 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

 3. Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 4. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.

 5. W przedszkolu zostaje wyznaczona przestrzeń wspólna, do której mają prawo wejść rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze przedszkola.

 6. Opiekunowie odprowadzający i przyprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola, zachowując zasady:

  1. jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,

  2. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi musi wynosić min. 1,5 m,

  3. dystans od pracowników przedszkola musi wynosić min. 1,5 m,

  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

7. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

8. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

9. Wszystkim wchodzącym do budynku przedszkola należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

8. Przy wejściu do budynku przedszkola należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.

 

Procedura bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków

 1. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z dziećmi oraz nauczycielami.

 2. Odległość między stanowiskami pracy w stołówce przedszkolnej powinna wynosić co najmniej 1,5 m.

 1. Jeżeli zachowanie warunku, o którym mowa w ust. 2 jest niemożliwe, wówczas pracodawca zapewnia środki ochrony osobistej w postaci masek, przyłbic, rękawic ochronnych, fartuchów.

 2. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 3. Posiłki wydawane są z zachowaniem zasady ograniczenia liczby dzieci przebywających jednocześnie w stołówce oraz zasad ograniczenia możliwości ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa. W tym celu:

 1. stosuje się zmianowe wydawanie posiłków,

 2. w miarę możliwości w stołówce powinni spożywać posiłki dzieci tej samej grupy,

 3. w przypadku braku możliwości organizacyjnych stosowania zasad z pkt 1 i 2 dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach.

 1. Zainstalowana w przedszkolu fontanna wody pitnej zostaje wyłączona do odwołania.

 2. Osoba odpowiedzialna za podawanie dzieciom posiłków zobowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia.

 3. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający.

 4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

 5. Cukier i inne dodatki są wydawane przez obsługę. W stołówce nie obowiązuje samoobsługa.

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie

i przeciwdziałanie COVID- 19 wśród dzieci, rodziców i pracowników

obowiązujące na terenie przedszkola w Skoroszycach

od 1 września 2021r.

 

Podstawa prawna:

 • art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
 • wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567, 1337)

Lp.

Zadania główne

Zadania szczegółowe

 

Osoba odpowiedzialna

Uwagi

1.

Ustalenie dzieci, które będą uczęszczać do przedszkola

1. Ustalenie liczby grup dzieci w przedszkolu

 

Dyrektor przedszkola

Liczbę grup w przedszkolu ustalono  z uwzględnieniem następujących wytycznych:

1) jedna grupa dzieci  przebywa  w wyznaczonej i stałej sali;

2) do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie;

3) zastosowano rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia dla pracowników powyżej 60 r. ż. lub z istotnymi problemami zdrowotnymi

2. Ustalenie maksymalnej liczby dzieci w danej grupie, które mogą przebywać w grupie, w tym wystąpienie do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na zwiększenie liczby dzieci w grupie

 

Dyrektor przedszkola/ organ prowadzący przedszkole

Liczebność grupy wynosi maksymalnie 25 dzieci.

Maksymalną liczbę dzieci w poszczególnych grupach ustalono   z uwzględnieniem następujących wytycznych:

1) powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci, wynosi co najmniej 1,5 m2;    w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej                   2 m2jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.

b) Do ww. przestrzeni nie wliczono pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie zsumowano powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej ich powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej Sali wyliczono z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

3. Ustalenie dzieci, które będą uczęszczać do poszczególnych grup, w tym uzyskanie zgody rodziców na pomiar temperatury ciała dziecka

 

Dyrektor przedszkola/ rodzice dzieci

Ustalono że:

1) do przedszkola nie może uczęszczać dziecko, którego rodzice nie wyrazili zgody na pomiar temperatury jego ciała jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

2.

Przygotowanie przedszkola przed przyjęciem dzieci

1. Zakup indywidualnych środków ochrony osobistej dla pracowników przedszkola, termometru (najlepiej bezdotykowego), płynu dezynfekującego do rąk, detergentów (do dezynfekcji sprzętu, zabawek

 

Dyrektor przedszkola/ organ prowadzący przedszkole

1. Zaopatrzono personel opiekujący się dziećmi oraz pozostałych pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos,     a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).

2. Wyposażono przedszkole w termometr bezdotykowy.

2. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje

 

Dyrektor przedszkola/ nauczyciele

 W przedszkolu wywieszono plakaty z informacjami Głównego Inspektora Sanitarnego:

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

3. Usunięcie z sal, w których będą przebywać dzieci, niektórych przedmiotów i sprzętu

 

Dyrektor przedszkola/ personel

Usunięto z sal przedszkolnych wyposażenie którego nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe zabawki).

 Przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć   (piłki, skakanki, obręcze itp.) będą dokładnie myte, czyszczone lub dezynfekowane.

4. Wyznaczenie i przygotowanie pomieszczenia lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych

 

Dyrektor przedszkola

Wyznaczono i przygotowano salę nr 3 (m.in. wyposażono w środki ochrony i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

5. Umieszczenie pod wejściem do budynku pojemników z płynem dezynfekcyjnym oraz informacji o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk

 

Dyrektor przedszkola/ nauczyciele

Przed wejściem do budynku przedszkola umożliwiono  korzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieszczono informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola.

6. Sporządzenie i wywieszenie listy numerów telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych

 

Dyrektor przedszkola/ nauczyciele

Na tablicy informacyjnej w przedszkolu umieszczono listę numerów telefonów do: organu prowadzącego przedszkole, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.

7. Ścieżka szybkiej komunikacji z rodzicami

 

Dyrektor przedszkola

Ustalono sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami dzieci - ustalono numery telefonu rodziców /prawnych opiekunów.

3.

Przyjmowanie dzieci do przedszkola

1. Do przedszkola wchodzi z dzieckiem wyłącznie jeden rodzic

 

Rodzice dzieci

1. Do przedszkola należy przyprowadzić wyłącznie zdrowe dziecko (bez objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną). Osoba przyprowadzająca i odbierająca również musi być zdrowa.

2. Nie można przyprowadzić do przedszkola dziecka jeżeli        w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji                w warunkach domowych.

3. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

2. Dziecko nie przynosi do przedszkola zabawek

 

Rodzice dzieci

Dziecko nie może przynosić do przedszkola, ani z niego wynosić, niepotrzebnych zabawek oraz innych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami        (w takim przypadku opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice powinni zadbać o regularne czyszczenie/ pranie/ dezynfekcję zabawki).

3. Dezynfekcja rąk przy wejściu do przedszkola

 

Rodzice dzieci

1. Rodzice zobowiązani są zdezynfekować dłonie przed wejściem do przedszkola, założyć rękawiczki ochronne oraz zakryć usta    i nos.

4. Przekazanie informacji o stanie zdrowia dziecka

 

Rodzice dzieci

1. Rodzice zobowiązani są przekazywać istotne informacje            o stanie zdrowia dzieci.

2. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

5. Dystans społeczny

 

Rodzice dzieci

1. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5m.

2. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/ dziećmi lub w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem/ dziećmi. W szatni w tym samym czasie może przebywać maksymalnie 3 rodziców, pozostali czekają przed wejściem do przedszkola.

4.

Zapewnienie warunków bezpieczeństwa     w przedszkolu

1. Organizacja pracy przedszkola

 

Dyrektor przedszkola/ pracownicy obsługi

1. Zapewniono taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. rożne godziny zabawy na dworze).

2. Minimalizuje  się przebywanie w przedszkolu osób                z zewnątrz. Ewentualne kontakty z takimi osobami odbywać się będą przy użyciu środków ochrony osobistej (m.in. osłona ust     i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

3. Pracownicy przedszkola zobligowani zostali do przestrzegania zachowania dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszącą min. 1,5 m.

2. Warunki bezpieczeństwa dzieci w budynku przedszkola

 

Nauczyciele/ pracownicy obsługi

1. Zobligowano nauczycieli do wietrzenia sal, w której organizowane  będą zajęcia, co najmniej raz na godzinę,             a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

2. Zobligowano pracowników do regularnego mycia rąk wodą  z mydłem.

3. Dzieci regularnie myją ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu        z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

4. Zobligowano nauczycieli  do zorganizowania pokazu właściwego mycia rąk, oraz przypominania o ich częstym myciu.

5. Wykorzystywane przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) będą dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.

6. Toalety będą na bieżąco dezynfekowane.

7. Utrzymywane będą w czystości ciągi komunikacyjne,              i dezynfekowane będą powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki) i powierzchnie płaskie (blaty), klawiatury, włączniki.

8. Przeprowadzana dezynfekcja będzie zgodna  z zaleceniami producenta znajdującymi się na opakowaniach środków do dezynfekcji ( np. przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji).

3. Warunki bezpieczeństwa dzieci na zewnątrz przedszkola

 

Dyrektor przedszkola/ nauczyciele/ pracownicy obsługi

1. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu odpowiedniej odległości od osób trzecich

2.  Z placu zabaw korzystać będą dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowaniu sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.

3. Po powrocie do budynku przedszkola dzieci myją ręce.

4. Sprzęt na placu zabaw  będzie  regularnie myty lub dezynfekowany.

4. Spożywanie i przygotowywanie posiłków

 

Personel kuchenny przedszkola

1. Wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, (np. wyposażono w środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów). Zobligowano pracowników do utrzymanie wysokiej higieny, mycia                  i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

2. Ustalono zmianowe wydawanie posiłków. Czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdym posiłku i po każdej grupie. Posiłki podawane będą w wielorazowych naczyniach      i sztućcach myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60? lub wyparzane.

3. Zminimalizowano kontakty personelu kuchennego                  z dziećmi.

 

 

5. Warunki odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego

 

Dyrektor przedszkola/ rodzice dzieci/ nauczyciele

Okres adaptacyjny dotyczy tylko dzieci, które po raz pierwszy uczęszczają do przedszkola. Dzieci nowo przyjęte do przedszkola  w pierwszym dniu pobytu, mogą zostać wprowadzone do  sali zabaw przez rodzica. W kolejnych dniach czas pobytu rodzica na terenie placówki powinien być sukcesywnie skracany. Rodzic przebywający na terenie przedszkola musi zachować wszelkie środki ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych).

Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców dzieci odbywających okres adaptacyjny w przedszkolu do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.

5.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem       i stwierdzenia zakażenia u pracownika lub wychowanka przedszkola

1. Poinformowanie pracowników przedszkola o postępowaniu w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u siebie

 

Dyrektor przedszkola

 

1. Do pracy w przedszkolu  przychodzą jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z dyrektorem przedszkola, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2. Śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa

 

Dyrektor przedszkola

Na bieżąco.

3. Czynności w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem

 

Dyrektor przedszkola

1. Pracownika niezwłocznie odsuwa się od pracy.

2. Wstrzymuje się przyjmowanie do przedszkola kolejnych grup dzieci.

3. Powiadamia się właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Wzór: Powiadomienie stacji sanitarno-epidemiologiczną o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem

4. Powiadamia się organ prowadzący przedszkole.

Wzór: Powiadomienie organu prowadzącego przedszkole o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

6. Stosuje się do zaleceń państwowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

7. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca się im stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

4. Czynności w przypadku wystąpienia u dziecka objawów choroby

 

Dyrektor przedszkola

1. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby odizolowuje się je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od innych osób.

2. Dokonuje się pomiaru temperatury ciała dziecka. W przypadku użycia termometru bezdotykowego – dezynfekcja po użyciu w danej grupie. W przypadku użycia termometru innego niż bezdotykowy – dezynfekuje się go po użyciu.

Wzór: Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka

3. Niezwłocznie powiadamia się rodziców w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

4. Jeżeli u dziecka występują objawy sugerujące zakażenie koronawirusem stosuje się ust. 5-9.

5. Wstrzymuje się przyjmowanie do przedszkola kolejnych grup dzieci.

6. Powiadamia się właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

7. Powiadamia się organ prowadzący przedszkole.

8. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie                              z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

9. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zaleca się im stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

5. Czynności w przypadku wystąpienia koronawirusa u pracownika lub wychowanka przedszkola

 

 

1. Stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

2. Zawiesza się zajęcia w przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, na czas oznaczony na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.).

3. Zawiadamia się organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zawieszeniu zajęć.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Organizacja opieki w podmiocie:

 1. Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali (zalecenia dotyczące spożywania posiłków poniżej).
 • Zaleca się, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.
 • Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:
 • a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,
 • b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie.

* Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

 1. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkole podstawowej i inne formy wychowania przedszkolnego
 • Jedna grupa dzieci powinna, w miarę możliwości organizacyjnych, przebywać w wyznaczonej i stałej sali (zalecenia dotyczące spożywania posiłków poniżej).
 • Zaleca się, aby do grupy przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.
 • W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
 • Liczba dzieci w grupie integracyjnej powinna wynosić nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych.
 • Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:
 1. a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,
 2. b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie

* Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

 Organizacja opieki w podmiocie A i B:

 • W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.
 • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.
 • Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).
 • Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
 • Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2 m.
 • Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
 • Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 • Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
 • Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (minimum 1 termometr na podmiot) – dezynfekcja po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów, niż termometr bezdotykowy, konieczność jego dezynfekcji po każdym użyciu.
 • Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 • Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.
 • Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.
 • W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.
 • Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

 Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 • Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.
 • Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 • Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
 • Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).
 • Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 • Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

Gastronomia

 • Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS.
 • Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 • Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60OC lub je wyparzać.
 • Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu

 • Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 • W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 • Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 • Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:
 1. Pracownicy/obsługa podmiotu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 6. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 • Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie  i  zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

   Główny Inspektor Sanitarny

Załączniki – instrukcje:

 

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19

wśród dzieci, rodziców i pracowników Zespołu Szkół Przedszkola w Skoroszycach

w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć

 

&1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego.
 2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród wszystkich osób przebywających na terenie przedszkola, w trakcie prowadzonych w nim zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 3. Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół w Skoroszycach, niezależnie od formy zatrudnienia, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki.

 & 2

 Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola

 

 1. Rodzic przyprowadza i odbiera dziecko w godzinach określonych przez siebie we wniosku.
 2. Proces przyprowadzania i odbierania dzieci jest nadzorowany przez woźną i pomoc nauczyciela
 3. Rodzice nie  mogą wchodzić z dziećmi  do przestrzeni wspólnej.
 4. W przypadku zgromadzenia się przed wejściem do przedszkola kilkorga rodziców z dziećmi -czekają na przekazanie pracownikowi przedszkola dziecka, zachowując odstęp, co najmniej 2  m od innego rodzica z dzieckiem. 
 5. Rodzic przekazuje dziecko wyznaczonemu pracownikowi wyposażonemu w środki ochrony osobistej, który przejmuje dziecko, pomaga mu się rozebrać i odprowadza je do łazienki gdzie myje ręce, następnie do Sali Zabaw pod opiekę nauczyciela.
 6. Do przedszkola mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
 7. W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu i wystąpienia u niego objawów chorobowych,, nauczyciel informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie odbioru dziecka przez rodzica w danym dniu i kontaktu z lekarzem, a następnie o konieczności przekazania dyrektorowi informacji zwrotnej dotyczącej stanu zdrowia dziecka.
 8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 9. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym zarówno po przyprowadzeniu dziecka do placówki, a także w trakcie dnia w przypadku zauważenia niepokojących objawów
 10. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica (prawnego opiekuna) imienia i nazwiska dziecka. Wyznaczony pracownik powiadamia nauczyciela grupy. Nauczyciel doprowadza dziecko do drzwi sali i przekazuje upoważnionemu pracownikowi, który prowadzi je do szatni, ubiera i przekazuje osobie odbierającej.

 

& 3

Sposób organizowania opieki i zajęć w przedszkolu

 

 1. Dziecko przed wejściu do sali musi bezzwłocznie umyć ręce.
 2. Nauczyciele prowadzący zajęcia z przyporządkowanymi im oddziałami powinni zadbać o to, by zajęcia odbywały się wyłącznie w wyznaczonych poszczególnym oddziałom salach. Zabronione jest prowadzenie zajęć z grupami dzieci z różnych oddziałów, czy przemieszczanie się dzieci pomiędzy poszczególnymi oddziałami.
 1. W sali może przebywać do 10 dzieci.
 2. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 dziecko i każdego opiekuna.
 3. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej.
 4. W związku ze zróżnicowaniem metrażu poszczególnych sal zajęć, dopuszczalna liczba dzieci może być mniejsza.
 5. Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób niebędących nauczycielami przedszkola.
 6. Nauczyciele mogą organizować zajęcia na terenie placu zabaw należącego do przedszkola. Należy jednak zwracać uwagę, by jednocześnie na placu zabaw przebywały wyłącznie dzieci z jednego oddziału. Po zakończeniu zajęć na placu zabaw woźna musi dokonać dezynfekcji znajdującego się na nim sprzętu. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie.
 7. Zabrania się organizowania wyjść z dziećmi poza teren przedszkola – w tym zwłaszcza spacerów czy wycieczek.

                                                                                                               

4

Czynności higieniczno - sanitarne

 

 1. Przy wejściu do przedszkola znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do przedszkola. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby. Rodziców i osoby trzecie wchodzące na teren placówki obowiązuje ponadto do stosowania własnych maseczek i rękawiczek jednorazowych.
 2. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest: 
  1. stosować zasady profilaktyki zdrowotnej, w tym regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą oraz odkażanie środkiem dezynfekującym, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych; 
  2. kasłać i kichać w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia; 
  3. dezynfekować ręce przed wejściem do budynku, zgodnie z zasadami dezynfekcji rąk; 
  4. informować dyrektora lub inną upoważniona osobę o wszelkich objawach chorobowych zaobserwowanych u dzieci; 
  5. zachowywać dystans min. 1,5 m w kontaktach z innymi osobami i dziećmi; 
  6. przestrzegać procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem;
  7. stosować środki ochrony indywidualnej, w które został wyposażony przez dyrektora, zgodnie z zasadami określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 
  8. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi i personelem opiekującym się dziećmi.
  9. Dyrektor placówki we współpracy z organem prowadzącym:
 • stosuje się do szczegółowych wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego wydanych przez GIS
 • zapewnia środki ochrony osobistej dla personelu placówki (maseczki/przyłbice, rękawiczki, środki do dezynfekcji)
 • zapewnia dozowniki płynu do dezynfekcji rąk
 • opracowuje wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie placówki

            Dyrektor w szczególności:

 • komunikuje się na bieżąco z rodzicami, telefonicznie lub mailowo, w sprawach dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci;
 • informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika placówki
 • współpracuje ze służbami sanitarnymi adekwatnie do zaistniałych sytuacji i potrzeb
 1. Woźna
  • myje i/lub dezynfekuje podłogi i inne powierzchnie w ciągach komunikacyjnych; 
  • myje i/lub dezynfekuje poręcze przy schodach, włączniki światła, klamki, uchwyty, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie) w ostępach 3-godzinnych. 
  • myje i dezynfekuje toalety dla personelu i dzieci – w tym szczególnie klamki, uchwyty i pokrętła przy urządzeniach sanitarnych;
  • wietrzy pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów; 
  • myje i dezynfekuje ręce po każdej czynności porządkowej; 
  • myje, dezynfekuje zabawki i przedmioty, którymi bawią się dzieci, zanim będzie z nich chciało skorzystać kolejne dziecko; 
  • wykonuje prace porządkowe i sanitarne w rękawiczkach, stosując zasady ich nakładania i zdejmowania oraz utylizowania; 
  • wykonuje inne stałe prace określone w zakresie czynności na danym stanowisku pracy.

 

 • utrzymuje porządek i czystość na terenie wokół budynku przedszkola;
 • dezynfekuje klamkę przy drzwiach wejściowych,
 • nadzoruje stosowanie przez rodziców i osoby trzecie wchodzące do przedszkola obowiązujących zasad (dezynfekcja rąk, rękawiczki, maseczki, zachowania odległości 2 m)
 • utrzymuje w czystości i dezynfekuje po każdorazowym pobycie dzieci w ogrodzie sprzęty i urządzenia na placu zabaw.
 1. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień.
 2. Wodę oraz inne napoje podaje dzieciom sprawujący nad nimi opiekę nauczyciel.
 3. Dzieci spożywają posiłki w jadalni .
 4. Intendentka odpowiedzialna za podawanie dzieciom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia.
 5. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcza krzeseł są dezynfekowane przez intendentkę.
 6. W przedszkolu używa się środków dezynfekujących nieszkodliwych dla dzieci.
  13. Nauczyciele w szczególności:  
  • monitorują warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodna z ustaleniami, występowanie objawów chorobowych u dzieci, dostępność środków czystości i ochrony osobistej, inne zgodnie z przepisami dot. bhp; 
  • monitorują przestrzeganie przez rodziców zakazu przynoszenia przez dziecko do przedszkola zabawek i przedmiotów zabranych z domu;
  • prowadzą zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne przy otwartych oknach; 
  • przestrzegają zasady rotacyjnego korzystania z placu zabaw i przestrzeni wspólnych przedszkola, w tym szatni i korytarzy;
  • dbają o to, by dzieci nie skupiały się i nie przebywały w bliskim kontakcie z innymi dziećmi w trakcie swobodnej zabawy w sali lub na placu zabaw; 
  • nie organizują aktywności sprzyjających bliskiemu kontaktowi między dziećmi;
  • w miarę możliwości zachowują w kontaktach z dziećmi i innymi pracownikami dystans 1,5 m. 
  • wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia, przynajmniej raz na godzinę, a jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć; 
  • organizacja pracy w przedszkolu ma charakter opiekuńczy, zajęcia dydaktyczne nie odbywają się w placówce podczas stanu epidemiologicznego

 

 1. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia z dziećmi, zabawki, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane, bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń.
 1. Nauczyciele, co najmniej raz dziennie, przypominają dzieciom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 2. W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 1. Wszyscy pracownicy wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej, które mają obowiązek stosować w sytuacji kontaktu z rodzicem lub osobą trzecią, a także w sytuacji konieczności bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub innym pracownikiem
 2. Personel sprzątający zadba o to, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdowały się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 3. Pracownicy z objawami choroby zobowiązani są skorzystać z opieki medycznej i powinni unikać przychodzenia do pracy.

 & 5

Procedura przygotowywania oraz podawania posiłków

 

 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom na dotychczasowych zasadach.
 2. Wszelkie czynności związane z przygotowywaniem posiłków wykonywane są w maseczce ochronnej bądź przyłbicy, fartuchu oraz rękawicach jednorazowych.
 3. Dzieci posiłki spożywa w jadalni.
 4. W przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego zaleca się, aby na terenie kuchni oraz zmywalni przebywały tylko dwie osoby z zachowaniem odległości stanowisk pracy.

Pracownicy kuchni w szczególności: 

 • dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki; 
 • myją ręce każdorazowo:
 1. przed rozpoczęciem pracy, 
 2. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona, 
 3. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną, 
 4. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami, 
 5. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji, 
 6. po skorzystaniu z toalety, 
 7. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa, 
 8. po jedzeniu i piciu; 
 • myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych; 
 • odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne; 
 • wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie; 
 1. Pracownicy kuchni wszelkie powierzchnie w kuchni oraz zmywalni, blaty kuchenne oraz inne sprzęty po zakończonej pracy dezynfekują środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola;
 2. Pracownicy myją naczynia i sztućce w zmywarce w temperaturze 60º C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.  

 & 6

Kontakt z osobami trzecimi

 

 1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z dostawcą towaru bądź kurierem, pracownik przedszkola powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
 3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

 & 7

Pozostałe regulacje

 

 1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą przekazywane rodzicom poprzez stronę internetową przedszkola oraz umieszczenie na tablicy informacyjnej w holu przedszkola.
 2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować na wypadek stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.
 3. Niniejsza procedura obowiązuje pracowników i rodziców od dnia 25.05.2020r. do czasu odwołania stanu epidemii przez organy nadrzędne.
 4. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci.

Do pobrania: załącznik 1 Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

w Zespole Szkół Przedszkole w Skoroszycach

                                                        

 &1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego.
 2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników przedszkola, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika przedszkola.
 3. Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Przedszkolu w Skoroszycach, niezależnie od formy zatrudnienia.
 4. Procedura dotyczy także rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola.
 5. Dyrektor i pracownicy przedszkola zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje publikowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, na temat rozpoznawania objawów i sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem.

 & 2

Pomieszczenie na odizolowanie osoby

 

 1. W przedszkolu funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako „izolatka”). Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujacy. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy przedszkola.
 2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika przedszkola, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.

 & 3

Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika

 

 1. Pracownik przedszkola, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe, takie jak:
 • duszność,
 • stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),
 • objawy przeziębieniowe,
 • gorączka,
 • kaszel,
 • duszności i kłopoty z oddychaniem,
 • bóle mięśni i ogólne zmęczenie.


nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, dzwoni na nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony koronawirusem.
Pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora – telefonicznie lub w innej, przyjętej w placówce dla zgłaszania nieobecności w pracy, formie komunikacji na odległość.
Pracownik informuje następnie dyrektora o zastosowanych wobec niego zaleceniach inspekcji sanitarno-epidemiologicznej.
2. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 powinien niezwłocznie udać się do miejsca izolacji (wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji), informując jednocześnie o tym dyrektora przedszkola. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela przed udaniem się do miejsca izolacji, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki dzieciom.
3. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi miał kontakt (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
5. Zadania określone w ust. 4 wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.
6. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
7. W stosunku do tych osób, dyrektor podejmuje działania zgodnie z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
8. W celach profilaktycznych niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

 & 4

Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka

 

 1. W przypadku dziecka przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować dziecko od reszty oddziału i pracowników przedszkola odprowadzając je do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.
 2. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz telefonicznie rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 3. Rodzice są zobowiązani do pilnego odbioru dziecka z przedszkola.
 4. Odizolowane dziecko cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora, wyposażonego w maseczkę lub przyłbicę, w rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji – do czasu przybycia rodziców.
 5. W sytuacji opisanej w ust. 1, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.
 6. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi dziecko miało kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.).
  Zadanie to wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.
 7. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach przedszkola, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie.
 8. W stosunku do tych osób, dyrektor podejmuje działania zgodnie z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 9. W celach profilaktycznych niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.
 10. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych dzieci, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu bacznego obserwowania i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka.
 11. Rodzice dziecka podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco informować dyrektora przedszkola, o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia dziecka koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych
  z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 12. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.
 13. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio dziecka należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami przedszkola lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie przedszkola.
 14. Pomieszczenie izolacyjne w Przedszkolu w Skoroszycach znajduje się w sali na piętrze z napisem IZOLATKA

 

 & 5

Pozostałe regulacje

 

 1. W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika przedszkola objawów choroby COVID-19 personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku przedszkola.
 2. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci.
 3. W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między pracownikami oraz między pracownikami a dyrektorem, oraz w celu umożliwienia szybkiego reagowania na sytuacje zagrożenia zakażenia koronawirusem, wprowadza się zasadę kontaktów telefonicznych, z wykorzystaniem telefonów prywatnych pracowników – za ich zgodą.
 4. W przypadku braku zgody pracownika, o której mowa w ust. 2, dyrektor ustala inną formę komunikacji na odległość z danym pracownikiem.
 5. Niniejsza procedura obowiązuje od 25.05.2020 r. do czasu odwołania stanu epidemii przez organy nadrzędne.

 

Do pobrania: załącznik 2 procedura postępowania

 

 

Procedura pierwszeństwa przyjęć

 

 1. Niniejsza procedura ma na celu ograniczenie liczebności oddziałów do poziomu wymaganego przez Wytyczne Epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, zgodnie z którymi:
 2. W sali może przebywać do 12 dzieci, a minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 dziecko i każdego opiekuna.
 3. Za pośrednictwem komunikatora Whats-App, poczty elektronicznej, telefonu wychowawcy oddziałów uzyskują informację, którzy rodzice mają możliwość zapewnienia opieki na dziećmi w domu i nie przyprowadzą dzieci do przedszkola oraz którzy rodzice deklarują chęć przyprowadzenia dziecka.
 4. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, wykluczone jest przyjęcie dziecka do przedszkola.
 5. W razie większej liczby dzieci, których rodzice zadeklarowali chęć skorzystania z usług przedszkola, niż miejsc w przedszkolu ustalonych z uwzględnieniem zasad, o których mowa w ust. 1, pierwszeństwo ustala się według kolejności zgłoszeń, z uwzględnieniem zasady – pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 6. Informację o gotowości przyjęcia dziecka do przedszkola dostarcza się rodzicom z wykorzystaniem środków komunikacji, o których mowa w ust. 2.

Do pobrania: Załącznik 3 - Procedura pierwszeństwa przyjęć

 

 • Data aktualizacji: 2024-05-15 09:53
 • |
 • Licznik odwiedzin: 2 335 588