Wytyczne przeciwepidemiczne GIS, MEiN, MZ


wazne informacje

 

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie

i przeciwdziałanie COVID- 19 wśród dzieci, rodziców i pracowników

obowiązujące na terenie przedszkola w Skoroszycach

od 1 września 2021r.

 

Podstawa prawna:

 • art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
 • wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567, 1337)

Lp.

Zadania główne

Zadania szczegółowe

 

Osoba odpowiedzialna

Uwagi

1.

Ustalenie dzieci, które będą uczęszczać do przedszkola

1. Ustalenie liczby grup dzieci w przedszkolu

 

Dyrektor przedszkola

Liczbę grup w przedszkolu ustalono  z uwzględnieniem następujących wytycznych:

1) jedna grupa dzieci  przebywa  w wyznaczonej i stałej sali;

2) do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie;

3) zastosowano rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia dla pracowników powyżej 60 r. ż. lub z istotnymi problemami zdrowotnymi

2. Ustalenie maksymalnej liczby dzieci w danej grupie, które mogą przebywać w grupie, w tym wystąpienie do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na zwiększenie liczby dzieci w grupie

 

Dyrektor przedszkola/ organ prowadzący przedszkole

Liczebność grupy wynosi maksymalnie 25 dzieci.

Maksymalną liczbę dzieci w poszczególnych grupach ustalono   z uwzględnieniem następujących wytycznych:

1) powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci, wynosi co najmniej 1,5 m2;    w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej                   2 m2jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.

b) Do ww. przestrzeni nie wliczono pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie zsumowano powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej ich powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej Sali wyliczono z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

3. Ustalenie dzieci, które będą uczęszczać do poszczególnych grup, w tym uzyskanie zgody rodziców na pomiar temperatury ciała dziecka

 

Dyrektor przedszkola/ rodzice dzieci

Ustalono że:

1) do przedszkola nie może uczęszczać dziecko, którego rodzice nie wyrazili zgody na pomiar temperatury jego ciała jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

2.

Przygotowanie przedszkola przed przyjęciem dzieci

1. Zakup indywidualnych środków ochrony osobistej dla pracowników przedszkola, termometru (najlepiej bezdotykowego), płynu dezynfekującego do rąk, detergentów (do dezynfekcji sprzętu, zabawek

 

Dyrektor przedszkola/ organ prowadzący przedszkole

1. Zaopatrzono personel opiekujący się dziećmi oraz pozostałych pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos,     a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).

2. Wyposażono przedszkole w termometr bezdotykowy.

2. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje

 

Dyrektor przedszkola/ nauczyciele

 W przedszkolu wywieszono plakaty z informacjami Głównego Inspektora Sanitarnego:

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

3. Usunięcie z sal, w których będą przebywać dzieci, niektórych przedmiotów i sprzętu

 

Dyrektor przedszkola/ personel

Usunięto z sal przedszkolnych wyposażenie którego nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe zabawki).

 Przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć   (piłki, skakanki, obręcze itp.) będą dokładnie myte, czyszczone lub dezynfekowane.

4. Wyznaczenie i przygotowanie pomieszczenia lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych

 

Dyrektor przedszkola

Wyznaczono i przygotowano salę nr 3 (m.in. wyposażono w środki ochrony i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

5. Umieszczenie pod wejściem do budynku pojemników z płynem dezynfekcyjnym oraz informacji o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk

 

Dyrektor przedszkola/ nauczyciele

Przed wejściem do budynku przedszkola umożliwiono  korzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieszczono informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola.

6. Sporządzenie i wywieszenie listy numerów telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych

 

Dyrektor przedszkola/ nauczyciele

Na tablicy informacyjnej w przedszkolu umieszczono listę numerów telefonów do: organu prowadzącego przedszkole, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.

7. Ścieżka szybkiej komunikacji z rodzicami

 

Dyrektor przedszkola

Ustalono sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami dzieci - ustalono numery telefonu rodziców /prawnych opiekunów.

3.

Przyjmowanie dzieci do przedszkola

1. Do przedszkola wchodzi z dzieckiem wyłącznie jeden rodzic

 

Rodzice dzieci

1. Do przedszkola należy przyprowadzić wyłącznie zdrowe dziecko (bez objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną). Osoba przyprowadzająca i odbierająca również musi być zdrowa.

2. Nie można przyprowadzić do przedszkola dziecka jeżeli        w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji                w warunkach domowych.

3. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

2. Dziecko nie przynosi do przedszkola zabawek

 

Rodzice dzieci

Dziecko nie może przynosić do przedszkola, ani z niego wynosić, niepotrzebnych zabawek oraz innych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami        (w takim przypadku opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice powinni zadbać o regularne czyszczenie/ pranie/ dezynfekcję zabawki).

3. Dezynfekcja rąk przy wejściu do przedszkola

 

Rodzice dzieci

1. Rodzice zobowiązani są zdezynfekować dłonie przed wejściem do przedszkola, założyć rękawiczki ochronne oraz zakryć usta    i nos.

4. Przekazanie informacji o stanie zdrowia dziecka

 

Rodzice dzieci

1. Rodzice zobowiązani są przekazywać istotne informacje            o stanie zdrowia dzieci.

2. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

5. Dystans społeczny

 

Rodzice dzieci

1. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5m.

2. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/ dziećmi lub w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem/ dziećmi. W szatni w tym samym czasie może przebywać maksymalnie 3 rodziców, pozostali czekają przed wejściem do przedszkola.

4.

Zapewnienie warunków bezpieczeństwa     w przedszkolu

1. Organizacja pracy przedszkola

 

Dyrektor przedszkola/ pracownicy obsługi

1. Zapewniono taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. rożne godziny zabawy na dworze).

2. Minimalizuje  się przebywanie w przedszkolu osób                z zewnątrz. Ewentualne kontakty z takimi osobami odbywać się będą przy użyciu środków ochrony osobistej (m.in. osłona ust     i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

3. Pracownicy przedszkola zobligowani zostali do przestrzegania zachowania dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszącą min. 1,5 m.

2. Warunki bezpieczeństwa dzieci w budynku przedszkola

 

Nauczyciele/ pracownicy obsługi

1. Zobligowano nauczycieli do wietrzenia sal, w której organizowane  będą zajęcia, co najmniej raz na godzinę,             a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

2. Zobligowano pracowników do regularnego mycia rąk wodą  z mydłem.

3. Dzieci regularnie myją ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu        z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

4. Zobligowano nauczycieli  do zorganizowania pokazu właściwego mycia rąk, oraz przypominania o ich częstym myciu.

5. Wykorzystywane przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) będą dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.

6. Toalety będą na bieżąco dezynfekowane.

7. Utrzymywane będą w czystości ciągi komunikacyjne,              i dezynfekowane będą powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki) i powierzchnie płaskie (blaty), klawiatury, włączniki.

8. Przeprowadzana dezynfekcja będzie zgodna  z zaleceniami producenta znajdującymi się na opakowaniach środków do dezynfekcji ( np. przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji).

3. Warunki bezpieczeństwa dzieci na zewnątrz przedszkola

 

Dyrektor przedszkola/ nauczyciele/ pracownicy obsługi

1. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu odpowiedniej odległości od osób trzecich

2.  Z placu zabaw korzystać będą dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowaniu sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.

3. Po powrocie do budynku przedszkola dzieci myją ręce.

4. Sprzęt na placu zabaw  będzie  regularnie myty lub dezynfekowany.

4. Spożywanie i przygotowywanie posiłków

 

Personel kuchenny przedszkola

1. Wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, (np. wyposażono w środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów). Zobligowano pracowników do utrzymanie wysokiej higieny, mycia                  i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

2. Ustalono zmianowe wydawanie posiłków. Czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdym posiłku i po każdej grupie. Posiłki podawane będą w wielorazowych naczyniach      i sztućcach myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60? lub wyparzane.

3. Zminimalizowano kontakty personelu kuchennego                  z dziećmi.

 

 

5. Warunki odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego

 

Dyrektor przedszkola/ rodzice dzieci/ nauczyciele

Okres adaptacyjny dotyczy tylko dzieci, które po raz pierwszy uczęszczają do przedszkola. Dzieci nowo przyjęte do przedszkola  w pierwszym dniu pobytu, mogą zostać wprowadzone do  sali zabaw przez rodzica. W kolejnych dniach czas pobytu rodzica na terenie placówki powinien być sukcesywnie skracany. Rodzic przebywający na terenie przedszkola musi zachować wszelkie środki ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych).

Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców dzieci odbywających okres adaptacyjny w przedszkolu do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.

5.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem       i stwierdzenia zakażenia u pracownika lub wychowanka przedszkola

1. Poinformowanie pracowników przedszkola o postępowaniu w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u siebie

 

Dyrektor przedszkola

 

1. Do pracy w przedszkolu  przychodzą jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z dyrektorem przedszkola, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2. Śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa

 

Dyrektor przedszkola

Na bieżąco.

3. Czynności w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem

 

Dyrektor przedszkola

1. Pracownika niezwłocznie odsuwa się od pracy.

2. Wstrzymuje się przyjmowanie do przedszkola kolejnych grup dzieci.

3. Powiadamia się właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Wzór: Powiadomienie stacji sanitarno-epidemiologiczną o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem

4. Powiadamia się organ prowadzący przedszkole.

Wzór: Powiadomienie organu prowadzącego przedszkole o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

6. Stosuje się do zaleceń państwowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

7. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca się im stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

4. Czynności w przypadku wystąpienia u dziecka objawów choroby

 

Dyrektor przedszkola

1. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby odizolowuje się je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od innych osób.

2. Dokonuje się pomiaru temperatury ciała dziecka. W przypadku użycia termometru bezdotykowego – dezynfekcja po użyciu w danej grupie. W przypadku użycia termometru innego niż bezdotykowy – dezynfekuje się go po użyciu.

Wzór: Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka

3. Niezwłocznie powiadamia się rodziców w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

4. Jeżeli u dziecka występują objawy sugerujące zakażenie koronawirusem stosuje się ust. 5-9.

5. Wstrzymuje się przyjmowanie do przedszkola kolejnych grup dzieci.

6. Powiadamia się właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

7. Powiadamia się organ prowadzący przedszkole.

8. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie                              z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

9. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zaleca się im stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

5. Czynności w przypadku wystąpienia koronawirusa u pracownika lub wychowanka przedszkola

 

 

1. Stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

2. Zawiesza się zajęcia w przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, na czas oznaczony na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.).

3. Zawiadamia się organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zawieszeniu zajęć.

 

Zarządzenie Nr 4/2020-2021

Dyrektora  Zespołu Szkół w Skoroszycach

z dnia 22-09-2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć

w Przedszkolu Zespołu Szkół w Skoroszycach

ze względu na sytuację epidemiologiczną

 

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie

zarządzam, co następuje:

 • §1.

  Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć w oddziałach przedszkolnych dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5-ciu godzin dziennie w okresie od dnia 22.09.2020 r. do dnia 28.09.2020 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.

  W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola w Skoroszycach są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

 • §2.

Dzieci nie objęte kwarantanną tj. przebywające w przedszkolu do 5-ciu godzin maja zapewniona opiekę w budynku Szkoły Podstawowej ZS Skoroszyce.

 • §3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń ZS Skoroszyce oraz podlega ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń.

 • §4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

***

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Szanowni Rodzice, 

Serdecznie witamy Was w nowym roku szkolnym 2020/2021. Wracamy do przedszkola na innych zasadach. Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo dzieci i pracowników przedszkola. Zgodnie z wytycznymi MEN, GIS oraz MZ opracowaliśmy procedury określające zasady funkcjonowania przedszkola w warunkach pandemii. Są one dostępne na stronie internetowej przedszkola.

Zobowiązujemy wszystkich rodziców i pracowników przedszkola do zapoznania się z  nimi oraz bezwzględnego ich stosowania.

Link:  Procedury bezpieczeństwa w przedszkolu

Prosimy , aby dzieci i rodzice stosowali zasady higieny i bezpieczeństwa (maseczki, mycie i dezynfekcja rąk, dystans 1,5 m). 

Przyjazdy w dniu 01 września wg rozkładu jazdy

ODWOZY W DNIU 1 WRZEŚNIA O GODZINIE 13:10

DZIECI OD 4 ROKU ŻYCIA KORZYSTAJĄCY Z DOWOZÓW MUSZĄ MIEĆ ZAŁOŻONE MASECZKI W AUTOBUSIE.

Rozkład Jazdy na dowozy i odwozy dzieci

Zespołu Szkół w Skoroszycach

w roku szkolnym 2020/21 podany w linku

Link: ROZKŁAD JAZDY NA 2020-2021 ZS w Skoroszycach

Link: Regulamin dowozów

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne przedszkola w Skoroszycach

Szanowni Rodzice

Przedszkole w Skoroszycach będzie czynne w godzinach od 6:45 do 15:30.

 W czasie pracy przedszkola będzie obowiązywała dyscyplina sanitarna i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu.

Zaktualizowane wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 2 lipca 2020r. oraz procedury i oświadczenia, niezbędne do korzystania dziecka z usług placówki w czasie COVID - 19 umieszczone są na stronie internetowej przedszkola pod zakładką:

Powrót do przedszkola: Procedury i Oświadczenia. 

Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich".


Decydując się na korzystanie przez dziecko z placówki w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie przedszkola, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

***

Szanowni Rodzice

Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym, jeżeli zaistnieje taka potrzeba rodziców ponownie uruchomimy  przedszkole od dnia 25.05.2020 r.

Przedszkole będzie czynne w godzinach od 6:45 do 15:30 – w tych godzinach placówka będzie pełniła funkcję opiekuńczą.

Liczba miejsc w przedszkolu będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego  i organu prowadzącego. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci

 Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 W czasie pracy przedszkola będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu.

Procedury i oświadczenia rodziców  umieszczone są na stronie internetowej przedszkola pod zakładką Powrót do przedszkola: Procedury i Oświadczenia. Wszyscy chętni  rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich".


Podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych w przedszkolu w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie przedszkola, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny".

 

 • Data aktualizacji: 2023-06-05 09:42
 • |
 • Licznik odwiedzin: 2 059 263