Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne


Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

 

    

                       Gdy dziecko ma problemy z prawidłowym uczeniem się, wtedy mają zastosowanie zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

      Definicja:

                         Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej (zwanej również terapią wychowawczą), ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu lub szkole. Zajęcia dedykowane są głównie dzieciom, którym brak opanowania pewnych umiejętności utrudnia prawidłowy rozwój. Grupa, w której odbywają się zajęcia jest niewielka, liczy do pięciu osób, gdyż mała liczebność podnosi efektywność zajęć.

                        Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest przede wszystkim pomoc dziecku  w przezwyciężeniu jego trudności w opanowaniu określonych umiejętności i w przyswojeniu danej wiedzy. Zajęcia te mają także na celu stworzenie dziecku możliwości rozwoju umysłowego i społecznego oraz także emocjonalnego.

                      Kluczowym celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest pomoc uczestnikowi w pokonaniu trudności uniemożliwiających mu uzyskiwanie dobrych wyników w przedszkolu lub szkole. Celem pośrednim jest zbudowanie u dziecka odpowiedniej samooceny.

                    Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne skierowane są do dzieci wymagających indywidualnego podejścia, mało samodzielnych, łatwo rozpraszających się, nieśmiałych. Są polecane także dzieciom które mają zaburzenia funkcji wzrokowych, słuchowych czy ruchowych.

Najbardziej skuteczne jest oddziaływanie polisensoryczne, czyli jednoczesne zaangażowanie wzroku, słuchu i ruchu.

Jednym słowem do wszystkich dzieci, którym zaburzenia rozwojowe utrudniają opanowanie danych umiejętności, uznawanych za podstawowe.

Podczas zajęć dzieci uczą się nowych rzeczy i doskonalą umiejętności, które już zdobyły, umacniają wiarę we własne możliwości i są zachęcane do większej samodzielności.

 

             - ORGANIZACJA ZAJĘĆ -

- Ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową -

 1. Co to za dźwięk?
 2. Słuchowa analiza podanego rytmu i ruchowe jego odtwarzanie.
 3. Układanie rymowanek.
 4. Uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami.
 5.  Doskonalenie struktury gramatycznej zdań.
 6. Analiza i synteza wyrazowa zdań.
 7. Analiza i synteza sylabowa zdań,
 8. Analiza i synteza głoskowa wyrazów.
 9. Różnicowanie dźwięków o podobnym brzmieniu
  „b – p”, „d – t”, „g – k”, „s – z”, „ż – sz”, „c – dz”, „ś – dź”.
 10. Zabawa w słowa - słuchowe wyszukiwanie krótkich wyrazów ukrytych w dłuższych wyrazach.

                                                               - Ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową - materiał bezliterowy. -

 1.  Rozpoznawanie treści obrazków tematycznych:

    - w dowolnym czasie,    w krótkich ekspozycjach (zapamiętywanie jak największej liczby przedmiotów znajdujących się na obrazku),  wyliczanie ich po przerwie.

 1. Segregowanie obrazków w grupy tematyczne.
 2. Wyszukiwanie różnic pomiędzy obrazkami.
 3. Wyszukiwanie ukrytych szczegółów na obrazku.
 4. Wykrywanie niedorzeczności w treści obrazków.
 5. Historyjki obrazkowe-uporządkowanie wg kolejności zdarzeń.
 6. Uzupełnianie brakujących elementów w rysunkach, obrazkach niekompletnych figur, w mozaikach geometrycznych
 7. Składanie całości z części: uczeń otrzymuje dwa obrazki:jeden cały, drugi pocięty, składa go według wzoru:                                            -  dziecko otrzymuje dwa obrazki pocięte, składa według wzoru,                                                                                                                      -  układanie obrazków w oparciu o zapamiętany wzór,                                                                                                                                      -  układanie obrazków bez wzoru.
 1. Układanie z patyczków przedmiotów, figur geometrycznych:  według wzoru,  bez wzoru.
 1. Układanki z koralików, klocków geometrycznych.
 2. Wyszukiwanie ukrytych figur w mozaice.
 3. Rysowanie rysunku za pomocą łączenia kropek w odpowiedniej kolejności.
 4. Wypełnianie konturów obrysowywanych przedmiotów.
 5. Graficzne odtwarzanie krótko eksponowanej figury.
 6. Zapamiętywanie jak największej liczby eksponowanych figur i wskazywanie ich po krótkiej przerwie, wśród innych figur oraz określanie miejsca ich położenia

                                                -  Ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową - materiał literopodobny i literowy -

 1. Układanie z patyczków znaków literobodobnych według podanych wzorów.
 2. Dobieranie parami kart ze znakami literopodobnymi według zasady identyczności.
 3. Układanie w pary takich samych znaków w zbiorze liter.
 4. Odtwarzanie z pamięci uprzednio widziane litery.
 5. Różnicowanie samogłosek w szeregach liter poprzez ich wykreślanie, zamalowywanie lub oznaczenie pętlą.
 6. Dobieranki - uzupełnianie brakujących samogłosek w przygotowanych wcześniej zestawach.
 7. Domina samogłoskowe - dobieranie na zasadzie identyczności.
 8. Wyszukiwanie w zbiorze takich samych sylab i ich segregowanie.
 9. Identyfikowanie takich samych wyrazów w szeregach wyrazów podobnych.
 10. Wykreślanie w ciągach wyrazów dwóch takich samych lub powtarzających się słów.
 11. Wyodrębnianie w wyrazach wyrazów krótszych np. „las” – w „oklaski”, „klaser”, „laser”, „balast”, itp.
 12. Domina wyrazowe - dobieranie na zasadzie identyczności.
 13. Dobieranie parami wyrazów do obrazków.
 14. Układanie wyrazów z liter według wzoru, dopasowywanie wyrazów do obrazków z podpisem.
 15. Układanie wyrazów z sylab - kartoniki z obrazkami i podpisami pociętymi według sylab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             -  Ćwiczenia rozwijające kompetencje matematyczne  -
 16. Liczenie na głos różnych przedmiotów z gestem wskazywania lczonych elementów. 
 17.  Porównywanie lczebnosci zbiorów przez przeliczanie i układanie w pary.
 18. Układanie rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem sytuacji zyciowych. 
 19.  Układanie zadań do treści przedstawionych na obrazkach.       
 20. Klasyfikowanie i dibieranie w pary, segregowanie.     
 21.  Przekształcanie i badanie skutków w różnych sytuacjach życiowych. 
 22.  Zabawa w kupowanie i sprzedawanie.                                                                                                                                                                                                              

                                              -  Ćwiczenia doskonalące sprawność ruchową - manualną -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1.  Zabawy dydaktyczne:  -  układanie puzzli,    układanie mozaiki.                                                                                                                  2.  Zajęcia plastyczne: - wykonywanie kompozycji z naklejonych elementów wycinanek,  malowanie pęczkiem waty, rysowanie i malowanie za pomocą narzędzi (kredki ołówkowe, kreda, węgiel, itp.) wydzieranki, wycinanki,  wykonywanie papierowych łamigłówek.

                                             - Ćwiczenia orientacji czasowo-przestrzennej -

1.  Wskazywanie prawej i lewej części ciała (autoorientacja)

2. Orientacja w schemacie ciała osoby stojącej naprzeciw

3. Układanie obrazków po lewej i prawej stronie, na górze i na dole według instrukcji słownej

4. Pojęcie pór roku, nazw dni tygodnia, miesięcy

5. Wykonywanie prostych ruchów, kreślenie kształtów graficznych w powietrzu

6.Przybieranie określonych pozycji zgodnie z instrukcją słowną

7.Rysownie, wskazywanie, układanie przedmiotów w odpowiednim położeniu (na, pod, za, nad, obok,pomiędzy, po prawej, po lewej, w prawym górnym rogu, w lewym dolnym rogu kartki itp.)

8. Kolorowanie obrazków według instrukcji.

9. Śledzenie linii, przedmiotów wzrokiem.

                                    - Ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo –ruchową -

 1. Zamalowywanie obrazków.
 2. Rysowanie po śladzie (kropki z cyframi wyznaczają kolejność ruchów, kontynuowanie rozpoczętego rysunku).
 3. Odwzorowywanie rysunków.
 4. Rysowanie  linii, szlaczków, figur geometrycznych, wzorów literopodobnych bez liniatury i w liniaturze.
 5. Tworzenie labiryntów własnego pomysłu i poszukiwanie drogi wyjścia.

Ćwiczenia  dobiera się  do bieżących potrzeb dzieci.

                           

Źródło: puchatek.pl

 Opracowanie; terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog Weronika Soja

 • Data aktualizacji: 2023-06-05 09:42
 • |
 • Licznik odwiedzin: 2 059 254