Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju


Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju?  WWR

            Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to zespół działań i aktywności przeznaczony dla dzieci od urodzenia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Terapia WWR ma na celu niwelację różnic w rozwoju różnych umiejętności pomiędzy dzieckiem z zaburzeniami a dziećmi uznanymi za rozwijające się prawidłowo. Zatem w zajęciach WWR mogą uczestniczyć dzieci, u których podejrzewa się różnego typu nieprawidłowości rozwojowe. Na przykład autyzm, niedosłuch problem ze wzrokiem, problemy z nawiązywaniem relacji społecznych, problemy komunikacyjne np. opóźniony rozwój mowy czy problemy z wykonywaniem czynności samodzielnie przez dziecko.

Jako formę niwelacji niepełnosprawności i zaburzeń terapia WWR oferuje zajęcia, które dobiera są indywidualnie do potrzeb dziecka. Są to między innymi zajęcia logopedyczne, integracja sensoryczna, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Jak dostać się na WWR? Warunki do spełnienia

Podstawą do objęcia dziecka zajęciami WWR jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinię tę wydaje zespół orzekający z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W skład takiego zespołu wchodzą pedagog, logopeda oraz inni specjaliści w zaleznosci od niepełnosprawności dziecka..

  • Terapia WWR jest terapią całkowicie bezpłatną, dotowaną z ministerstwa edukacji i realizowaną zarówno przez publiczne, jak i prywatne jednostki systemu oświaty. prywatne oraz publiczne przedszkola i szkoły podstawowe w których powołano zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Skierowanie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania wydaje organ prowadzący na podstawie wniosku rodziców i opinii wydanej przez placówkę stwierdzającą konieczność prowadzenia takich zajęć.

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

Oddziaływania wczesnego wspomagania powinny rozpocząć się w jak najkrótszym czasie od momentu uzyskania informacji przez rodziców o nieprawidłowościach rozwoju dziecka. 

Celem zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju jest przede wszystkim:

- pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka

- rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dziecka

- zapobieganie pogłębianiu się nieprawidłowości rozwojowych

- pomoc dziecku w wykorzystaniu jego potencjału rozwojowego

- pomoc dziecku w osiąganiu coraz większej samodzielności

- dostarczanie rodzicom wsparcia i praca nad procesem akceptacji dziecka

- pomoc rodzicom w coraz pełniejszym osiąganiu poczucia kompetencji rodzicielskich

- rozwijanie w rodzicach umiejętności dobrego komunikowania się z dzieckiem

- pomoc rodzicom we właściwym doborze form stymulacji dziecka 

Do zadań zespołu należy w szczególności:

- ustalenie kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania dziecka

- opracowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających dziecko w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem

- ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka

- analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania

Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

 Dokumentacja zajęć WWR obejmuje:

- opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez poradnię psychologiczno-  pedagogiczną

- karty  obserwacji dziecka zawierające ocenę sprawności dziecka dokonaną przez zespół specjalistów pracujących z dzieckiem oraz ocenę postępów i trudności w funkcjonowaniu dziecka - karty ukazują przebieg rozwoju dziecka i skuteczność podjętych oddziaływań

- dziennik zajęć WWR potwierdzający przebieg pracy z dzieckiem

- kartę informacyjną (dane dziecka, rodziców, kontakt itp.)

- kwestionariusz informacji o dziecku (wypełniany przez rodziców)

- oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika WWR w zakresie jego wizerunku

- zgoda rodziców/opiekunów prawnych na objęcie dziecka zajęciami z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju

                                           

Opracowanie; terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog Weronika Soja
  • Data aktualizacji: 2024-06-25 10:42
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 379 272