Zarządzenie Wójta z załącznikami w sprawie terminów rekrutacji do przedszkoli 2017 - 2018


ZARZĄDZENIE Nr 276/2018

Wójta Gminy Skoroszyce

z dnia  31 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli  oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skoroszyce

 

Na podstawie art. 154, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XV/107/2016 Rady Gminy w Skoroszycach z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, zarządzam, co następuje:

 • 1. Ustalam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skoroszyce, stanowiące  załącznik Nr 1.
 • 2. Ustalam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skoroszyce , stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.
 • 3. Ustala się dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019, w tym niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 4 i § 5, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 • 4. Kryteria oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 • 5. Kryteria oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (uzupełniającego) stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
 • 6. Niniejsze zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości.
 • 7. Wykonanie zarządzenia powierzam się dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Skoroszyce.
 • 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                    Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 276/2018

Wójta Gminy Skoroszyce

z dnia 31.01.2018 r.

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli

 

l.p.

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

postępowania

uzupełniającego

1.

Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

 

od 22.02. 2018 r.

 

do 27.02.2018 r.

 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu.

 

od 02.03. 2018 r.

godz. 900

do 16.03. 2018 r.

godz. 1500

 

od 07.05.2018 r.

godz. 900
do 11.05.2018 r.

godz. 1500

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do publicznego przedszkola  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 19.03.2018 r.
do 22.03.2018 r.

 

od 11.05.2018 r.
do 16.05.2018 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych.

 

28.03.2018 r.
do godz. 900

 

17.05.2018 r.
do godz. 900

5.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej  w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 28.03.2018 r.

godz. 900
do 31.03.2018 r.

godz. 1500

 

od 17.05.2018 r.

godz. 900
do 21.05.2018 r.

godz. 1500

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

04.04.2018 r.
do godz. 900

 

18.05.2017 r.
do godz. 900

7.

Przyjmowanie wniosków przez komisję rekrutacyjną o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola

do 7 dni od dnia podania do publicznej

wiadomości listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nie przyjętych

8.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia

odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku

o sporządzenie uzasadnienia odmowy

przyjęcia

9.

Złożenie do dyrektora odwołania od

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu

odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego

uzasadnienia odmowy przyjęcia

10.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora

odwołania od rozstrzygnięcia komisji

rekrutacyjnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 276/2018

Wójta Gminy Skoroszyce

z dnia 31.01.2018 r.

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych

 

 

l.p.

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w

postępowaniu

uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 02.03. 2018 r.

godz. 900

do 16.03. 2018 r.

godz. 1500

 

od 07.05.2018 r.

godz. 900
do 11.05.2018 r.

godz. 1500

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 20t ust. 7 ustawy

 

od 19.03.2018 r.
do 22.03.2018 r.

 

od 11.05.2018 r.
do 16.05.2018 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych

 

28.03.2018 r.
do godz. 900

 

17.05.2018 r.
do godz. 900

5.

Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia

 

od 28.03.2018 r.

godz. 900
do 31.03.2018 r.

godz. 1500

 

od 17.05.2018 r.

godz. 900
do 21.05.2018 r.

godz. 1500

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

04.04.2018 r.
do godz. 900

 

18.05.2017 r.
do godz. 900

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 276/2018

Wójta Gminy Skoroszyce

z dnia 31.01.2018 r.

 

Dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019, w tym niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów w pierwszym etapie rekrutacji oraz w drugim etapie rekrutacji (uzupełniającym).

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 z załącznikami:

1) oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania – załącznik nr 1 do wniosku,

2) oświadczenie wnioskodawcy o wielodzietności rodziny kandydata – załącznik nr 2 do wniosku,

3) oświadczenie wnioskodawcy o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – załącznik nr 3 do wniosku,

4) oświadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu lub nauce – załącznik nr 4 do wniosku,

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność (o ile takie wystawiono),

2) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu,

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 1. Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu w roku szkolnym – dotycząca rodziców i opiekunów prawnych, których dziecko/dzieci/ uczęszczają w bieżącym roku szkolnym do publicznych przedszkoli.
 2. Potwierdzenie przez rodziców lub opiekunów prawnych woli zapisu dziecka do przedszkola

 

 

 

 

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 276/2018

Wójta Gminy Skoroszyce

z dnia 31.01.2018 r.

 

 

Kryteria ustawowe

 

Na podstawie art. 131, ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) - na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W/w kryteria mają jednakową wartość.

Ustalona wartość: każde kryterium – 20 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 276/2018

Wójta Gminy Skoroszyce

z dnia 31.01.2018

 

 

Kryteria

 

określone przez organ prowadzący i odpowiadające im liczby punktów stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (uzupełniającego):

Zgodnie z uchwałą Nr XV/107/2016 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 stycznia 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego praz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

1) Dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym – 84 pkt;

2) Dziecko jednego rodzica/prawnego opiekuna pracującego/studiującego w systemie stacjonarnym - 42 pkt;

3) Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie – 25 pkt;

4) Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym przedszkolem od miejsca zamieszkania dziecka/miejsca pracy jednego z rodziców – 10 pkt;

5) Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru – 20 pkt.

 

 

 

 

 • Data aktualizacji: 2018-07-19 20:17
 • |
 • Licznik odwiedzin: 647 668