Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej w Przedszkolu


Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej

w Przedszkolu w ……………………………

na rok szkolny 2017/2018

UWAGA!
Wypełnioną kartę należy złożyć w placówce w terminie

                    od dnia 06 marca  2017r. do 10 marca 2017r.

 1. INFORMACJE O DZIECKU
 1. Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………….
 1. PESEL …………………………………………………………………….
 2. Data urodzenia ………………………… miejsce  …………………………
 3. Adres zamieszkania (z kodem) ………………………………………………
 4. Adres zameldowania ……………………………………………………….
 1. POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU
 1. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu:
 • pobyt w ramach 5 – godzinnej podstawy programowej (8.00 – 13.00

OD/DATA

(proszę wpisać)

GODZINY POBYTU

Ilość godzin dziennie - ……….

RODZAJ POSIŁKÓW

 

 

od : …...

 

do : ……

śniadanie

zupa

II danie

 

………………………………….

                                                                                                                        data i podpis rodziców/opiekunów

 • INFORMACJE O RODZINIE
 1. Dane dotyczące rodziców / opiekunów

 

MATKA

OJCIEC

Imię i nazwisko

 

 

Miejce pracy

 

 

 

Godziny pracy

 

 

Telefon kontaktowy

 

 

 

 1. Dane dotyczące rodzeństwa (proszę podać imiona, nazwiska i rok urodzenia):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU

Np. stałe choroby, alergie, wady rozwojowe, diety, potrzeby socjalne itp.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE

Właściwą informację zaznaczyć krzyżykiem

Tak

Nie

Dziecko rodzica samotnie wychowującego dziecko

 

 

Dziecko rodziców niepełnosprawnych

 

 

Dziecko w rodzinie zastępczej

 

 

Dziecko posiada opinię/orzeczenie Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej

 

 

Dziecko posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

 

 

Na dziecko pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny

 

 

 

Rodzic / opiekun dziecka powinien złożyć dokumentację potwierdzającą dodatkowe informacje w oryginale, w formie notarialnie  poświadczonej kopii bądź w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu  z dokumentu – zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Na podstawie art.20t ust.5 uso., możliwe jest też złożenie powyższych dokumentów w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica / opiekuna dziecka.

 

 1. ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA

Zobowiązuję się do:

 • przestrzegania postanowień Statutu i regulaminów przedszkola,
 • przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola zgodnie z deklaracją czasu pobytu dziecka,
 • odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą zgłoszoną nauczycielowi na piśmie zapewniającą dziecku opiekę,
 • przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego, a w przypadku wystąpienia chorób zakażnych – natychmiastowego zgłaszania nauczycielowi wystąpienia takiej choroby u dziecka,
 • uczestnictwa w zebraniach rodziców,
 • uaktualniania informacji o sytuacji prawnej dziecka,
 • podania do wiadomości przedszkola i niezwłocznego uaktualniania danych dotyczących kontaktów adresowych i telefonicznych rodziców / opiekunów prawnych dziecka.

 

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I OCHRONA WIZERUNKU
 1. Dane dotyczące dziecka i jego rodziców są zbierane zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Spotru z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej

i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji ( Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

 1. Dane dotyczące miejsca, telefonu i czasu pracy rodziców zbierane są w celu uzyskania szybkiego kontaktu z rodzicami w sytuacjach tego wymagających np. choroba dziecka, wypadek itp.
 2. Wszystkie dane osobowe będą udostępniane tylko pracownikom przedszkola.
 3. Zobowiązujemy się do powiadomienia o wszelkich zmianach dotyczących ww. danych.
 4. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie dla potrzeb przedszkola danych osobowych.
 1. Oświadczamy, iż przedłożone przez nas powyższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym oraz jesteśmy świadomi odpowiedzialności z tytułu podania nieprawdziwych danych.
 2. Przyjmujemy do wiadomości, iż dyrektor przedszkola może prosić o okazanie dukumentów w celu weryfikacji danych podanych w karcie zgłoszenia.

 

Zobowiązuję się do regularnego i terminowego uiszczania opłaty za pobyt, posiłki dziecka w przedszkolu.

 

 

     …………………………………                                                                     …………………………………..

podpis matki (opiekuna prawnego)                                                       podpis ojca (opiekuna prawnego)

 

 • Data aktualizacji: 2017-12-13 23:02
 • |
 • Licznik odwiedzin: 431 850