Zapytanie ofertowe na zakup środków czystości_ marzec 2017


ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

            Dyrektor Zespołu Szkół w Skoroszycach  mając na uwadze art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:

 Przedmiot zamówienia:

Dostawa środków czystości do Zespołu Szkół w Skoroszycach,  ul. Braterstwa Broni 9

 Nazwa i adres zleceniodawcy:

Zespół Szkół w Skoroszycach ul. Braterstwa Broni 9, 48-320 Skoroszyce

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości  do Zespołu Szkół w Skoroszycach.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Zespół Szkół w Skoroszycach, ul. Braterstwa Broni 9, 48-320 Skoroszyce - od 20 marca 2017r do 31.12.2017r.

 Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%                                                                                                      

Podana cena w ofercie będzie ceną brutto na dostarczane produkty.

 Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 16 marca 2017 roku do godziny 1000 w Zespole Szkół w Skoroszycach, ul. Braterstwa Broni 9, 48-320 Skoroszyce, w sekretariacie z dopiskiem „Zaopatrzenie w środki czystości do Zespołu Szkół w Skoroszycach". lub przesłać na pocztę elektroniczną na adres g_skoroszyce@wodip.opole.pl

Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści

złożonych ofert.

Warunki Udziału Wykonawcy:

Oferta powinna zawierać:

  1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
  2. Wypełniona i podpisana umowa w 2 egzemplarzach.
  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty e-mail oraz strony internetowej znajdującej się pod adresem www.zs.skoroszyce.pl

 

  • Data aktualizacji: 2018-07-19 20:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 647 681